Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „DUBRAVA-HANZINA“

SAŽETAK PROJEKTA

Projektom će se urediti i uspostaviti poučna staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu, lokalitetom kojim NATURA-JADERA javna ustanova upravlja. Osnovna namjena poučne staze bit će edukacija i informiranje javnosti o šumi, održivom gospodarenju šuma te zaštiti šuma i prirode. Zbog trenutnog stanja tj. već postojećih staza u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“, ulaganje će se provoditi s minimalnim zahvatom u prostoru. Poučna staza se planira opremiti klupama za odmor, edukacijsko/informativnim pločama i vidikovcem/platoom koji će za cilj imati povećanje svijesti stanovništva o važnosti šuma, održivom načinu gospodarenja i zaštiti šuma i prirode. Projektom će se spriječiti daljnja probijanja puteva i staza i adekvatno označiti već postojeće staze kako bismo minimalizirali ako ne i zaustavili daljnje probijanje „divljih puteva“. Uspostavom i uređenjem poučne staze krajnji korisnici će se educirati i informirati o važnosti općekorisnih funkcija šuma u vidu zaštite tla (erozija), zaštite vode i zraka (šumski ekosustavi kao pročišćivači vode i zraka). Edukacijom i informiranjem krajnjih korisnika indirektno će se utjecati na očuvanje i poboljšanje biološke raznolikosti, očuvanje i obnovu posebnih staništa i prirodnih krajobraza uključujući područja Natura 2000 te će se time dodatno doprinijeti očuvanju i poboljšanju stanja staništa značajnih za ptice, koje proizlazi iz obveza o proglašenju ekološke mreže Natura 2000. Provedbom ulaganja, rekreacijske, turističke i zdravstvene koristi šuma bit će dostupnije krajnjim korisnicima (ruralnom i ostalom stanovništvu), što će doprinijeti povećanju njihove okolišne vrijednosti. Nadalje, realizacija ovog projekata istaknut će specifične dijelove šumskih ekosustava ili područja od posebnog značaja, u konkretnom slučaju istaknut će vrijednost posebnog rezervata šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“.

Glavni ciljevi projekta:

Glavni cilj projekta je uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu te educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.

Predviđene aktivnosti projekta:

  • Sporadično uklanjanje raslinja – sporadično uklanjanje dijelova raslinja će se provoditi na cijeloj trasi staze, a u svrhu osiguranja neometanog i sigurnog prolaska posjetitelja. Uklanjanje dijelova raslinja podrazumijeva sječu pojedinačnih grana s dubećih stabala koja se nalaze uz rub staze, a ometaju sigurno kretanje stazom. Nadalje, uređenjem poučne staze spriječit će se nastanak novih „divljih“ staza koje probijaju posjetitelji.
  • Postavljanje klupa – na cijeloj dionici poučne staze postavit će se klupe za odmor na za to predviđena mjesta (5 klupa). Klupe će biti napravljene isključivo od prirodnih materijala (drva).
  • Postavljanje poučnih ploča – na cijeloj dionici trase poučne staze postavit će se informativno/edukacijske ploče, koje će sadržajem odgovarati okruženju u kojem se nalaze, s naglaskom na održivo gospodarenje šumama i Natura 2000 područjem. Sve ploče će biti izrađene od neškodljivih materijala, dok će konstrukcije za postavljanje ploča biti izrađene od prirodnih materijala (drvo).
  • Uređenje vidikovaca/platoa – na već postojećim prirodnim čistinama planira se uređenje vidikovaca tako da se na navedenim lokacijama postave stabilna i ravna uzvišenja (ne veća od 1m visine) izrađena od prirodnih materijala (drvo). Također, na navedenim lokacijama će se postaviti stolovi i klupe za odmor izrađene od prirodnih materijala. Uz sjeverno-istočni rub prirodnih čistina (prema moru) će se izgraditi drvena ograda (visine do 1 m), kako bi se osiguralo kretanje posjetitelja i spriječilo kretanje prema moru.

OPĆE INFORMACIJE

NAZIV PROJEKTA
Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“

PODRUČJE PROVEDBE
Otok Pag, PR “Dubrava-Hanzina”

RAZDOBLJE PROVEDBE
1.6.2020. – 31.7.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
550.125,00 HRK

IZNOS POTPORE
525.200,00 HRK, od toga iz proračuna EU: 446.420,00 HRK (85%) i iznos potpore iz proračuna RH: 78.780,00 HRK

UDIO U PROJEKTU JU NATURA JADERA
24.925,00 HRK

PROGRAM PRIJAVE
Program ruralnog razvoja 2014. – 2020.
Mjera: 8. Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
Podmjera: 8.5. Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava
Tip operacije: 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture

OBAVIJESTI I AKTIVNOSTI

MATERIJALI

U sklopu projekta Uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ postavljene su nove i obnovljeno je nekoliko postojećih edukativno-informativnih ploča među kojima je i zanimljiva edukativna ploča „ŠUMA BOGA PERUNA“ o vezi hrastove šume i boga Peruna. Naime, ime Dubrava označava šumu, ponajprije hrastovu, jer je hrast (dub) sveto drvo posvećeno staroslavenskom bogu Perunu.

GALERIJA