CREW - Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska

SAŽETAK PROJEKTA

Močvarna područja u prekograničnom dijelu Hrvatske i Italije osjetljiva su i međusobno povezana okruženja, koja uvelike doprinose biološkoj raznolikosti. Njihova zaštita isprepliće znanstvene aspekte okoliša i pitanja upravljanja. CREW prepoznaje ove izazove i bavi se pitanjem provedbe alata za upravljanje na višim razinama, kako bi se postigli bolji učinci na ekosustave obalnih močvara i društveno-ekonomskih sustava, prevladavanjem fragmentacija koje često ugrožavaju održivi razvoj i očuvanje tih osjetljivih područja.

Projektom CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region) će se uspostaviti IT-HR prekogranična platforma za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) staništima i tako doprinijeti unaprjeđenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato na otoku Pagu. Kroz projekt će se također razmjenjivati iskustva dobre i loše prakse upravljanja vlažnim (močvarnim) područjima, izraditi koordinirana metodologija te zajednička strategija za njihovo buduće upravljanje. Projekt će svojim aktivnostima informirati javnost o vrijednostima očuvanja stabilnosti ovih specifičnih i na svjetskoj razini ugroženih ekosustava.

Ciljevi projekta:

  1. uspostaviti prekogranični opservatorij za praćenje najboljih praksi i podataka o talijanskim i hrvatskim obalnim područjima;
  2. zaštititi biološku raznolikost u talijanskim i hrvatskim močvarnim područjima primjenom koordinirane metodologije za upravljanje močvarnim područjima (Ugovor o močvarama) u skladu s načelima IUOP-a. Unapređivanjem implementacije integriranog alata, projekt će osigurati veću koordinaciju među dionicima i donositeljima odluka, ograničavajući i apsorbirajući sukobe između pitanja očuvanja i gospodarskih aktivnosti (poljoprivreda, akvakultura, turizam) i poboljšat će se postizanje održivih dugoročnih rezultata.
  3. dijeliti prekograničnu strategiju i jačati sinergiju između talijanskih i hrvatskih močvarnih područja;
  4. poboljšati javnu svijest o vrijednosti ekosustava močvarnih područja među JLS-ovima, menadžerima, stručnjacima i općoj javnosti te ojačati njihovo aktivno sudjelovanje u teritorijalnom upravljanju.

Provedbom predviđenih aktivnosti, CREW će također promicati provedbu politike EU-a između Italije i Hrvatske. Ugovori o močvarnim područjima osobito pomažu u postizanju ciljeva okolišnih direktiva kao što su Direktiva o staništima, Direktiva o pticama, Direktivi o poplavama i Okvirnoj direktivi o vodama.

OPĆE INFORMACIJE

NAZIV PROJEKTA
Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska

AKRONIM
CREW

POVEZNICE

PODRUČJE PROVEDBE
Sjeverna laguna Venecije (regija Veneto), prirodni rezervat Sentina (regija Marche), laguna Marano (regija Friuli Venezia Giulia), regionalni park rijeke Ofanto (regija Puglia), delta rijeke Neretve (Dubrovačko-neretvanska županija), Veliko i Malo Blato (Zadarska županija), Palud – poseban ornitološki rezervat Palù (Istarska županija)

RAZDOBLJE PROVEDBE
1.12.2018. – 31.08.2021.

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
1.836.947,50 EUR (85% sufinancirano kroz program EFRR)

UDIO U PROJEKTU JU NATURA JADERA
188.975,00 EUR (85% sufinancirano kroz program EFRR)

OBAVIJESTI I AKTIVNOSTI

MATERIJALI

CREW je dio prekograničnog programa Italija-Hrvatska, podržan od strane Europske Unije. Projekt promiče alat za upravljanje na više razina pod nazivom „Sporazum o močvarama“, čiji je cilj postizanje globalnih učinaka na ekosustave obalnih močvarnih područja Jadranskog mora i srodne socio-ekonomske aspekte te prevladavanje fragmentacije koja često ugrožava njihov integritet, razvoj i očuvanje.

Istraživanje genetske povezanosti ribe masnice (Leucos aula) s ostalim primjercima iz Zadarske županije

Masnica (lat. Leucos aula (Bonaparte, 1841); engl. Adriatic roach) naseljava vode jadranskog slijeva od Istre do rijeke Po (Hrvatska, Slovenija, Italija, Švicarska) te manje potoke i jezera u okolici Zadra. U Hrvatskoj je zabilježena na području Ravnih kotara (potok Jaruga) te na području Istre u slivu rijeke Raše. Populacija masnice na otoku Pagu zabilježena je tek 2020. i predstavlja potencijalno tek drugu autohtonu populaciju slatkovodnih riba na jadranskim otocima, ukoliko se pokaže da je autohtona.

Analiza sedimenta Velog i Malog blata te Kolanjskog blata na otoku Pagu

Cilj istraživanja bio je utvrditi sedimentološke, mineraloške i geokemijske karakteristike jezerskih sedimenata Velog, Malog i Kolanjskog blata te na temelju toga odrediti stanje sedimenata i jezera u smislu onečišćenja, bilo antropogenog uzrokovanog ljudskom aktivnošću ili uzrokovanog prirodnim procesima. Navedene analize također omogućuju određivanje uvjeta taloženja sedimenata, debljine i starost sedimenata te razvoj tih jezera. U najdužim jezgrama sedimenata bit će moguće utvrditi razvoj pojedinih jezera, na temelju multiproxy analize sedimenta, odnosno posrednih pokazatelja (sedimentoloških, geokemijskih i paleontoloških analiza), a s obzirom da je jezgra sedimenata u Velom blatu najduža (557 cm), bit će napravljena paleookolišna rekonstrukcija za ovaj dio otoka Paga odnosno istočno jadranske obale.

GALERIJA