NaTour4CChange - Upravljanje održivim turizmom na područjima visoke ekološke vrijednosti

Projekt NaTour4CChange (Governing sustainable tourism in territories with high environmental value: reconnecting tourism and nature for addressing the climate crisis with an ecosystem-based approach) će graditi na uspješnim iskustvima na mediteranskoj i globalnoj razini kako bi se testirala rješenja za povećanje otpornosti obalnih odredišta na Mediteranu. Projektom će se uspostaviti zajedničke metode koje će regijama koje u projektu sudjeluju omogućiti procjenu njihovih prioriteta kod klimatske prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena povezanih s turizmom, te poduzimanje klimatskih mjera putem planova i strategija, a uz podršku kooperativnog upravljanja.

Razdoblje provedbe projekta: 1.1.2024. – 30.6.2026. / 30.9.2026.

Projektom “Očuvanje i obnova obalnih i slanih ekosustava Zadarske županije “ će se osigurati provedba dijela upravljačkih aktivnosti prepoznatih planovima upravljanja zaštićenih područja kojima upravlja NATURA-JADERA, te mjera očuvanja ciljnih vrsta i ciljnih stanišnih tipova, a time i postizanje poboljšanog upravljanja područjima ekološke mreže (PEM) Zadarske županije, prvenstveno kroz uspostavu poboljšanog upravljanja i obnovu obalnih i slanih staništa te uz njih vezanih vrsta.

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2023. – 30.11.2026.

Projektom „Sanacija puteva Kolanjsko blato“ planira se obnova postojećih puteva na području ornitološkog rezervata Kolanjsko blato – blato Rogoza. Dio putova nerijetko poplavljuje čime postaju nedostupni za korištenje što predstavlja poseban izazov lokalnom stanovništvu. Kroz projekt je planirana nivelacija makadamskih putova na kritičnim mjestima, upravo kako bi se spriječilo poplavljivanje, ali ujedno i očuvala ciljna staništa unutar rezervata. Također, planira se obnoviti promatračnica te postaviti edukativne ploče o vrijednostima ornitološkog rezervata. Projektom se žele postići uvjeti za skladan suživot prirode, lokalnog stanovništva i turizma.

Razdoblje provedbe projekta: 29.8.2023. – 28.2.2025.

Projekt “Sakarun bez plastike” je osmišljen kao tranzicijski put do stvaranja “plastic-free” zone na području značajnog krajobraza Sjeverozapadni dio Dugog otoka, odnosno uvale Sakarun i pripadajuće plaže. Pješčana uvala Sakarun sa šljunčanom plažom u duljini od 300 metara popularna je ljetna destinacija velikog broja posjetitelja koji koriste gastronomsku ponudu ugostiteljskih objekata. Radi se o području iznimnog prirodnog bogatstva u podmorju i na obali za koje je ponajviše zaslužna morska cvjetnica posidonija (Posidonia oceanica).

Razdoblje provedbe projekta: 30.6.2022. – 31.8.2022.

Glavni cilj projekta je uređenje poučne staze u posebnom rezervatu šumske vegetacije „Dubrava-Hanzina“ na otoku Pagu te educiranje i osvještavanje javnosti o održivom gospodarenju i važnosti šuma na krškom području, njihovoj važnosti u smislu općekorisnih funkcija šume, informiranje javnosti o važnosti očuvanja šumskih ekosustava na kršu te sprječavanje nastajanja novih puteva kroz šumu. Nadalje, kako se navedena lokacija ulaganja nalazi na području ekološke mreže, jedan od ciljeva projekta je i informiranje javnosti o važnosti uspostava i očuvanja područja ekološke mreže te njihov doprinos bioraznolikosti.

Predviđeno trajanje projekta: 1.6.2020. – 31.7.2021.

Projekt DINALPCONNECT (Transboundary ecological connectivity of Alps and Dinaric mountains) osmišljen je s ciljem analize i poboljšanja ekološke povezanosti Alpskog i Dinarskog područja. Ekološka povezanost omogućuje i potiče procese poput protoka gena, migracija i raspršivanja živućih organizama, a njezina važnost sve je izraženija u odnosu na postojeće pritiske uzrokovane ljudskim i neljudskim djelovanjem, poput fragmentacije staništa i klimatskih promjena.

Trajanje projekta: 1.3.2020.- 31.8.2022. (30 mjeseci)

Projekt POSBEMED2 će po prvi put okupiti ključne dionike u upravljanju obalnim područjem duž Mediterana kako bi zajedno provodili aktivnosti za održivo upravljanje krajobrazom morske cvjetnice posidonije i plažama koje imaju naplavine posidonije i nalaze se u zaštićenim i Natura 2000 područjima. U mnogim mediteranskim zemljama upravljanje plažama na kojima se nalaze naplavine morske cvjetnice povjereno je jedinicama lokalne i regionalne samouprave te predstavljaju ogroman teret na proračun. Plaže su često sastavni dio turističke ponude i dosadašnjim istraživanjem mišljenja različitih dionika vezano za prakse upravljanja, utvrđeno je da je potrebno kreirati i promovirati bolje upravljanje ovim litoralnim krajolicima.

Predviđeno trajanje projekta:  1.11.2019. – 30.6.2022. (32 mjeseca)

Projekt „AMOR – Aktivni Mladi za Održivi Razvoj“ bavi se promicanjem obrazovanja za održivi razvoj među djecom i mladima. U sklopu projekta izradit će se i provesti 4 programa izobrazbe s naglaskom na održivi razvoj, zaštitu prirode, aktivno djelovanje za održivi razvoj i razvoj ljudskih prava. Suradnjom civilnog i javnog sektora te lokalne zajednice u provedbi projektnih aktivnosti, stvorit će se kvalitetna partnerstva kako bi se zajedničkim snagama provodilo obrazovanje za održivi razvoj i jačala svijest o njegovim bitnim komponentama među djecom i mladima, ali i širom javnosti.

Razdoblje provedbe projekta: 30.4.2019. – 29.5.2021.

Projektom CREW – Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska (Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region) će se uspostaviti IT-HR prekogranična platforma za praćenje podataka ekosustava u obalnim vlažnim (močvarnim) staništima i tako doprinijeti unaprjeđenju zaštite njihove biološke raznolikosti. Za područje Zadarske županije, podaci će se prikupljati na području ornitološkog rezervata Veliko i Malo blato na otoku Pagu.

Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2018. – 31.08.2021.

Opći je cilj projekta „Centar izvrsnosti Cerovačke špilje – održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem” doprinijeti održivom korištenju prirodne resursne osnove, očuvanju okoliša i zaštiti prirodne baštine jačanjem modela održivog upravljanja zaštićenim područjima Republike Hrvatske i Europske unije, a čime se ujedno doprinosi održivom društveno-gospodarskom razvoju u jadranskoj regiji razvojem i diversifikacijom turističke ponude. Specifični je cilj projekta razviti novu, konkurentnu i integriranu turističku ponudu razvojem nove podržane infrastrukture za posjetitelje na području PP-a „Velebit”, povećati edukacijski, interpretacijski i stručno-znanstveni potencijal PP-a „Velebit” te uspostaviti učinkovit i održiv sustav upravljanja i poslovanja PP-a „Velebit”

Razdoblje provedbe projekta: 4.4.2018. – 31.12.2021.