Javni natječaj za radno mjesto Voditelj brodice

Trenutno pregledavate Javni natječaj za radno mjesto Voditelj brodice

Na temelju članka 135., stavka 4. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 23. Statuta „Natura-Jadera“ javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije (KLASA: 012/03/21-01/111; UR.BROJ: 2198-1-88-21-1 od 18. listopada 2021. godine), Izmjena i dopuna Statuta (Službeni glasnik Zadarske županije broj 20/22) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu (Službeni glasnik Zadarske županije broj 24/22), ravnatelj „Natura-Jadera“ JU raspisuje

NATJEČAJ
za radno mjesto voditelj brodice
– 1 izvršitelj/-ica

Izrazi koji se u ovom natječaju koriste za osobe, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete:

 • završena srednja stručna sprema,
 • posjedovanje dozvole za voditelja brodice C kategorije,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva,
 • poznavanje jednog stranog jezika,
 • znanje rada na računalu (MS Office),
 • posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.

U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresu stanovanja, broj mobitela/telefona, adresu elektroničke pošte). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Podnositelj prijave je dužan priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (elektronički zapis ili preslika domovnice),
 • dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis, odnosno potvrda s podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
 • preslik dozvole za voditelja brodice C kategorije
 • preslik vozačke dozvole B kategorije
 • uvjerenje pribavljeno od nadležnog suda ili sustava e-građani da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja).

Za isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici kandidat mora prije izbora predočiti izvornike. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrat.

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17), pod ravnopravnim uvjetima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom se smatra potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se isključivo pismenim putem, osobno ili poštom na adresu ustanove:

Javna ustanova „Natura – Jadera“, B. Vranjana 11; 23000 Zadar, s naznakom: „Za natječaj – voditelj brodice“ – NE OTVARAJ“

O imenovanju će kandidati biti pismeno obaviješteni u zakonskom roku.

Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera stručne osposobljenosti za vožnju brodice. U slučaju da kandidati prođu preliminarni odabir, a imaju isti broj bodova, provest će se razgovor. O vremenu i sadržaju testiranja i razgovora kandidati će biti obaviješteni putem dostavljene e-mail adrese.


Kandidati koji prema posebnim propisima mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno dužni su, uz prijavu i dokaze o ispunjavanju svih uvjeta iz natječaja, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnim zakonima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ 121/17, 98/19, 84/21), dokazuju to sljedećim dokumentima:

– rješenjem o priznatom statusu hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata odnosno potvrdom o priznatom statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili dragovoljca iz Domovinskog rata ne starijom od šest mjeseci,

– dokazom o nezaposlenosti – potvrdom odnosno ispisom elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdom odnosno ispisom elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starijim od mjesec dana

– preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja,

– dokazom o oduzetoj roditeljskoj skrbi kada se prijavljuje dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja bez oba roditelja ili bez roditeljske skrbi,

– potvrdom poslodavca da radno mjesto osobe ne odgovara njegovoj stručnoj spremi (u slučaju da se na javni natječaj javlja zaposleni hrvatski branitelj ili član njegove obitelji),

– preslikom pravomoćnog rješenja o priznatom pravu na novčanu naknadu iz članka 107. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prava na zajamčenu minimalnu naknadu (ako se na javni natječaj javljaju djeca živućih branitelja),

– potvrdom o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske (u slučaju kad se na javni natječaj javlja hrvatski branitelj ili dijete živućeg hrvatskog branitelja),

– rodnim listom (ako se na javni natječaj javlja dijete hrvatskog branitelja),

– rješenjem o priznatom statusu člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), dokazuju to sljedećim dokumentima:
– rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu,
– dokazom o nezaposlenosti- potvrdom odnosno ispisom elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdom odnosno ispisom elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne starijom od mjesec dana,
– preslikom pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju,
– potvrdom poslodavca ili potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starijom od mjesec dana odnosno ispisom elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koji je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.
Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na stranici Ministarstva branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine“ broj 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20), dužan je uz prijavu na natječaj, osim priloženih dokaza o ispunjavanju svih traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat pripadnik nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18).

“Natura-Jadera“ javna ustanova
KLASA: 112-02/23-01/2
URBROJ: 2198-1-88-23-1

Javni natječaj za radno mjesto voditelj brodice (pdf)