O pravu na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine”, broj 25/2013, 85/15 i  69/22). Cilj navedenog Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona “obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom”. Odnosi tijela javne vlasti i korisnika temelje se na suradnji i pružanju pomoći te međusobnom uvažavanju i poštivanju dostojanstva ljudske osobe.

Što je pravo na pristup informacijama?

Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Što je ponovna uporaba informacija?

„Ponovna uporaba“ znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu.

Kako podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama?

Sukladno odredbama gore navedenog zakona NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije i dokumente za koje je istaknuta obveza objave. Te se informacije i dokumenti mogu pronaći pod poveznicama glavnog izbornika, a mnogi su dodatno istaknuti na naslovnoj stranici.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva NATURI-JADERI javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije Zadarskoj županiji na jedan od slijedećih načina:

  • pisanim putem na adresu: NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije, Braće Vranjana 11, 23000 ZADAR
  • putem elektroničke pošte: mbacic@natura-jadera.hr
  • usmenim putem; telefonom na broj: +385 (0)23 254 324 (radnim danom 7:30 – 15:30 h)

  NATURA-JADERA javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Zadarske županije ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, odnosno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14 – ispravak, NN 141/22):

  Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

  1. preslik jedne stranice veličine A4 – 0,03 eura
  2. preslik jedne stranice veličine A3 – 0,07 eura
  3. preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 0,13 eura
  4. preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 0,21 eura
  5. elektronički zapis na jednom CD-u – 0,53 eura
  6. elektronički zapis na jednom DVD-u – 0,80 eura
  7. elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 27,87 eura za 64 GB, 19,91 eura za 32 GB, 15,93 eura za 16 GB, 6,64 eura za 8 GB, 3,98 eura za 4 GB.
  8. pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,11 eura
  9. pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 0,13 eura.

  Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, moguće je koristiti se obrascem zahtjeva za pristup informacijama kojeg, s ostalim obrascima, možete preuzeti niže na stranici.

  Službenica za informiranje:

  Morana Bačić
  Tel.: +385 (0)23 254 324
  e-mail: mbacic@natura-jadera.hr

  Obrasci

  Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama

  Instrument kvalitete: Upitnik za samoprocjenu